Glokomun Tanı, Takip ve Tedavi Algoritması

Glokom körlük ile sonuçlanabilecek kronik bir hastalıktır. Tanısının konulması, takibi ve tedavisinde belirli bir standart protokol izlenmez ise iş gücü kaybı, lüzumsuz tedavi ve yan etkilenim, tedavide gecikme, görme fonksiyonlarında kısmen veya tamamen kayıp gelişebilir. Aşağıda tavsiye edilen tanı, takip ve tedavi protokolü, bilginize sunulmuştur.

Tanı

Glokom muayenesine başlamadan önce hastanın tanısı “Glokom Şüphesi” olarak konulmalıdır. Bu tanının iki ucu açıktır; iyi uç normal göz, kötü uç glokomlu gözdür. Tanı bölümünde Glokom Şüphesi zemininde oturarak sadece araştırma yapılır. Glokom Şüphesi tanısını taşıyan hiçbir hastaya tedavi başlanılmaz. Bu bölümdeki algoritma şöyledir:

 1. Hastanın genel sağlık durumu ve varsa kullandığı ilaçlar sorgulanır.
 2. Göz ile ilgili sağlık sorunları sorgulanır.
 3. Ailesindeki göz sağlığı problemi olan bireylerin varlığı araştırılır.
 4. Size gelme nedeni sorulur.
 5. Düzeltilmiş görme keskinliği.
 6. Ön ve arka segment muayenesi.
 7. C/D oranı, rim kalınlığı ve alfa-beta zonların varlığı kaydedilir.
 8. Aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncına bakılır.
 9. Santral kornea kalınlığı ölçülür, standart dışı ise dinamik kontur tonometre ile göz içi basıncı tekrar ölçülür ve bu değer temel alınır.
 10. Açıya bakılır.
 11. Açı açık ise pupil dilate edilir, retina muayenesi ayrıntılı tekrarlanır.
 12. Glokom görüntüleme testleri mümkünse aynı gün yapılmaz. Bunun nedeni yukarıda belirtilen muayeneler sonrası kornea saydamlığında ve hasta görme kalitesindeki olası değişimlerdir.
 13. Uyum gösterebileceğine inanılan hastalarda görme alanı çekilmelidir. Çekilen ilk görme alanı SITA stratejisinde olmalıdır. Görme alanı çekimi esnasında yakın gözlük refraksiyonu eklenmelidir. Migreni olan hastalarda migren atağı olan günlerde görme alanı yapılmamalıdır. Renkli görme alanı istenen hastalarda renk görme defektinin olup-olmadığı sorgulanmalıdır.
 14. HRT ve/veya OCT görme alanından sonra çekilmelidir. Yüksek miyoplarda, geniş alfa ve beta zona sahip kişilerde OCT sonuçlarının yalancı negatif, büyük optik disk başlı hastalarda da HRT’nin hatalı sonuçlar verebileceği unutulmamalıdır. Görme alanı, HRT ve OCT test güvenlik skorları test değerlendirmeye başlamadan önce mutlak kontrol edilmelidir. Güvensiz testler kapsam dışı bırakılmalıdır.

Karar

Yukarıda anlatılan tanı algoritması sonucu elimizdeki verileri değerlendirmeliyiz. Vereceğimiz üç büyük karar vardır.
 • Glokom değil
 • Glokom şüphesi/ Oküler hipertansiyon
 • Glokom

Gerçek göz içi basıncı 20 mmHg altında, görme alanı ve optik sinir incelemesinde glokoma özgü hiçbir patoloji saptanmadıysa ve kişisel ve ailesel risk faktörü yoksa hastanın glokom olmadığına karar verilir ve glokom merkezleri haricinde periyodik kontrollerine devam etmesi önerilir.

Göz içi basıncı 22 mmHg üzerinde ancak muayene ve testlerinde glokomatöz patoloji saptanmayan hastalarda (Oküler hipertansiyon) aşağıdaki protokol uygulanır.

 1. Üveitik, eksfoliatif, pigmenter ve açı patolojisi olanlar ile ailesinde kanıtlanmış glokom öyküsü bulunanlar tedaviye alınır.
 2. Yukarıda belirtilen risk faktörleri harici risk faktörlerine sahip olanlar tedavisiz ardışık progresyon analizi protokolüne alınır (6-12 ay aralıklar ile).
  Glokom olduğu kanıtlanan hastaların glokom tipi belirlenerek aşağıda anlatılacak tedavi algoritmasına tabii tutulur.

Glokomun Şiddetinin Belirlenmesi

Glokom olduğu kanıtlanan hastanın glokomunun şiddetinin belirlenmesi uygulanacak tedavi algoritmasının seçilmesi açısından önemlidir.

 1. Erken dönem glokom: Verikal C/D oranı 0.6 ve altı olanlar ile hafif görme alanı ve optik sinir testlerinde defekti olan hastalardır.
 2. Orta dönem glokom: Vertikal C/D oranı 0.7 ve 0.8 olanlar ile, görme alanında santral adacığı etkilememiş orta düzey defekti olan ve HRT (2-4 kadran defekti) ve OCT’de orta düzeyde hasar olan hastalar.
 3. İleri dönem glokom: Vertikal C/D oranı 0.9 ve üzeri olan ile, görme alanında santral adacık haric diğer alablarda görme alanı defekti olanlar ve HRT ve OCT’de ileri defektli hastalar.

Tedavi

Bu bölümde primer açık açılı glokomun tedavi algoritması anlatılacaktır. Diğer glokom tipleri için www.glokom-net.org/tedavi-basamaklari.html adresinden yararlanabilirsiniz.

Tıbbi tedavi erken ve orta dönem glokomlu hastalarda tercih edilen birinci stratejidir.Tedaviye başlamadan önce iki kavram üzerinde çalışma yapılmalıdır, bunlar; “hedef basınç” ve “ilacın hedef basıncıdır”. Her zaman tek formül ilaç ile (monoterapi) tedaviye başlanır. Başlanılan ilacın sistemik yan etkileri hastanın olası sistemik hastalıkları ile ve/veya kullandığı sistemik ilaçlar ile yan etki oluşturmamalıdır. Örneğin sistemik “beta blokör” kullanan bir hastaya topikal “beta blokör vermemeyi tercih etmeliyiz. Erken ve orta dönem glokomlu hastalarda hedef basınç 14 ile 18 mmHg arasında değişmektedir. Seçeceğimiz birinci ilacın hedef basıncı ise %20-30 arasında ilaçsız göz içi basıncına göre düşüş sağlamalıdır.

Örnek: Erken dönem glokom, hedef basınç 18mmHg, ölçülen ilk, ilaçsız göz içi basıncı 24 mmHg olsun. Verilen ilacın çeşidine göre 2 veya 3 hafta sonra yapacağımız ölçümde 4.8-7.2 mmHg (%20-30 basınç düşüşü) azalma saptarsak, yani göz içi basıncını 19.2-16.8 mmHg arasında bir değerde bulursak, “ilacın hedef basıncını” sağlamış oluruz. Bu ilaç devam etmelidir, gerekiyorsa ilave ilaç verilmelidir, göz içi basıncını bu aralığın üzerinde bulursak ilaç yeterli basınç düşüşü sağlayamamıştır, başka bir monoterapi ile değiştirilmelidir.

Başlangıçta saptadığımız hedef basıncı tek ilaç ile yakalayamadığımız durumlarda ikinci ilaç eklenmelidir. İkinci ilacın ek göz içi basınç düşürme gücü %10-20 arasında beklenmelidir.

Hedef basınçlara ulaşıldıktan sonra hastaların ilaç rejimine uyup uymadıkları kontrol edilmelidir. Uyum problemi çeken hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Özel durumlar hariç, tıbbi tedavide 2 formül ilaç ile göz içi basıncı hedef seviyeye çekilemeyen hastalarda cerrahi müdahale planlamaktayız. Çoklu ilaç kullanımının hasta uyumunum azalması, ikinci ilaçtan sonra ilaç hedef basınçlarının çok düşmesi ve uzun süreli çoklu ilaç kullanımının cerrahi başarı oranlarını azaltması bu kararı almamızda etkin olmaktadır.

Takip

Tek göz,eksfoliatif glokokom ve progresyon saptanan hastalarda 3-6 ay, diğer glokom tiplerinde ve progresyon saptanmayan hastalarda 6-12 aylık takip önermekteyiz. Takiplerde tanı bölümünde anlatılan işlemler tekrarlanmaktadır.

Bu bölümde anlatılan primer açık açılı glokomun tanı, tedavi ve takip algoritması hastalarınıza göre değişiklik gösterebilir sonuçta hedef kitlemiz olgular değil hastalarımızdır, en doğru kararı hastanın doktoru verecektir, bahsi geçen yazı sadece kılavuz olması arzusu ile yazılmıştır.
ÖNCEKİ SAYFA